De mens ziet het wezenlijke van het menszijn niet meer in de goddelijk-geestelijke kosmos; hij ziet het werkstuk van het goddelijk-geestelijke in het aardse.

— Rudolf Steiner (Kerstmis 1924)

Novalis College

  • Postbus 1073, 5602 BB Eindhoven
  • bezoekadres: Sterrenlaan 16, 5631 KA Eindhoven
  • tel: 040 296 93 10
  • e-mail: post@novalis.nl
  • internet: www.novalis.nl

 

VOORTGEZET VRIJESCHOOLONDERWIJS IN EINDHOVEN

Vrijeschoolonderwijs is er voor leerlingen van 4 t/m 18 jaar. Het voortgezet onderwijs op het Novalis College beslaat de laatste zes jaren, verdeeld in een een middenbouw  (klas 7 en 8 ofwel de brugklasfase) en een bovenbouw (klas 9 t/m 12). Leerlingen uit alle basisscholen kunnen instromen. De aannamecriteria zijn gebaseerd op advies van de basisschoolleraar en ook belangrijk: de motivatie van de leerling.

De pedagogie

De pedagogie is geïnspireerd op het mensbeeld zoals dat in de antroposofie is ontwikkeld. Het onderwijs is gericht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling naar hart, hoofd en handen. Dit houdt in dat gewerkt wordt aan de intellectuele, sociale, kunstzinnige en praktische ontwikkeling. Het leerproces van leerlingen wordt gestimuleerd door leraren die zelf ook steeds in ontwikkeling blijven. Het onderwijs wordt ingericht in het zogenaamde hoofdonderwijs en in vaklessen. Het hoofdonderwijs wordt gedurende meerdere weken tijdens twee ochtenduren aangeboden; er komt dan een vak met een bepaald thema aan bod (Bijvoorbeeld geologie in klas 9 voor het vak aardrijkskunde) dat past bij de leeftijd van de leerlingen.De school biedt behalve reguliere vaklessen een aantal bijzondere vakken en/of activiteiten, zoals euritmie, schoolkoor, meerdere stages, werkweken en cultuurreis.

Middenbouw: klas 7 en 8 (brugklasfase)

De tweejarige brugklasfase heeft een eigen mentor en een vast team. Er zijn brugklassen vmbo, vmbo-t/havo en havo/vwo. Aan het eind van de 8e klas wordt bepaald op welk niveau de leerling examen gaat doen. Een belangrijk element in de middenbouw is de ontwikkeling van studievaardigheden en werkdiscipline. Er wordt verder gekeken naar de individuele ontwikkeling van de leerling, zo nodig vindt extra begeleiding plaats en wordt een optimale basis gelegd voor de overstap naar de bovenbouw.

De bovenbouw: klas 9 t/m 12

Doel van het onderwijs op het Novalis College is de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerlingen en de eigen oordeelsvorming. Dit is de basis waarop leerlingen de eigen ontwikkeling in de hand kunnen nemen. De leerlingen sluiten af op het niveau van vmbo-t, havo of vwo.

De Blauwe Bloem

Binnen de school is de integratieklas De Blauwe Bloem; leerlingen met een ZMLK-indicatie (cluster 3) maken deel uit van de school, maar krijgen onderwijs aangeboden in een aparte, voor hen aangepaste omgeving onder het motto “gewoon waar het kan en speciaal waar het moet”. Men zoekt steeds naar de integratie die deze leerlingen aan kunnen gaan met andere leerlingen op school en andersom. Het uiteindelijke doel is te komen tot een voor elke leerling aparte arbeidsgerichte leerweg. Voor meer info: www.novalis.nl

Jaaractiviteiten:

Open dag: zondag 28 januari 2024